Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató

Az Általános Szerződési Feltételek kivonatát ide kattintva, az Adatkezelési Tájékoztató pedig ide kattintva tudja elolvasni,
de a kivonat csak a tájékoztatást segíti, s nem helyettesíti a teljes szerződés átolvasását,

melynek elfogadása a feltétele a regisztráció megvalósításának.


Szolgáltató adatai:

Cégnév: Human Power Személyügyi Tanácsadó, Oktató és Grafológiai Bt
Székhely: 2081 Piliscsaba, József A. u. 2.
Adószám: 20271134-3-13
Bankszámlaszám: 11742245-20055404
Kapcsolat: +36-30 -2001100
E-mail: info@humanpower.hu
Alapítás éve: 1999

 

Tesztelt személy:

Az a természetes személy, aki a Megbízótól, vagy cégünktől tesztlink elérést kap a négy online teszt valamelyikéhez, s azt, azokat ki is tölti.

A tesztek elindítása, az ÁSZF-nek a tesztelt személyre vonatkozó rendelkezéseinek, valamint cégünk adatkezelési elveinek (e bekezdésben foglaltak szerinti) elfogadását is jelenti.

A tesztelt személyt a tesztkitöltéssel kapcsolatos anyagi kötelezettség nem terheli, a teszt díjazását a Megbízó vállalja magára, ami azt jelenti, hogy az eredmények a megbízó tulajdonát képezik.

A tesztelt személy felelős azért, hogy a számára eljuttatott linkhez csak ő férjen hozzá, s a tesztek kitöltését csak ő végezhesse el.

A teszteredményeket, illetve az ezzel kapcsolatos részletes értékelést cégünk a megbízó részére juttatja el, s arról, a tesztelt személy számára, annak kérésére a megbízó ad tájékoztatást.

A tesztelt személyek részére cégünk, a tesztekkel kapcsolatos írásos értékelést, külön, egyedi megállapodás keretében rögzített díjazás ellenében biztosít.

Megbízó:

Aki a Szolgáltató által üzemeltetett Internetes szolgáltatási felületet igénybe veszi, ott regisztrálja magát, szolgáltatást rendel.

Szerződési feltételek:

A humanpower.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél (továbbiakban Megrendelő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, valamint a Szolgáltató által működtetett Internetes felület igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató, és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb az Internetes felület igénybevételével kapcsolatos szabályokat.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Human Power Bt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Szolgáltató az alábbi internetes oldalakon (a továbbiakban oldalak) található anyagok kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, letöltését és használatát engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Human Power Bt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését

A felhasználók nem küldhetnek a humanpower.hu weboldalon keresztül semmiféle anyagot, amely valamilyen módon veszélyeztetheti vagy sértheti mások jogait, törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó, magán- vagy nyilvános jogokat sértő, közönséges, trágár, profán vagy más módon kifogásolható, bűncselekményre vagy egyéb törvénysértésre buzdít, vagy amely a Human Power Bt. kifejezett hozzájárulása nélkül reklámot vagy szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos ajánlatot tartalmaz.

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az ÁSZF-ban közölt feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Jelen általános szerződési visszavonásig érvényesek.

A humanower.hu Általános Szerződési Feltételeinek a Megrendelő által történő elfogadása a humanpower.hu weboldalon található online szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a weboldalon Ügyfélként vagy Látogatóként regisztrálja magát.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződési feltételeket részben, vagy egészében módosítsa. A szerződési feltételek hatálybalépése mindenkor azok közzétételi ideje. A szerződési feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Amennyiben a szerződési feltételek módosulnak, arról a Szolgáltató az Internetes felületen közleményt helyez el.

Szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által működtetett Internetes felületen biztosított szolgáltatások az Internet sajátosságai miatt mind belföldön, mind külföldön elérhető. A Human Power Bt. jelenleg azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

Regisztráció:

Regisztrálni a weboldalon 2 módon lehet. "Látogatóként" és "Ügyfélként".

A látogatói regisztráció mind a jogi, mind a természetes személyek részére biztosított, ennek semmilyen feltétele nincs.

Az "Ügyfél" regisztráció feltétele, hogy azt cégünk, az adatok ellenőrzését követően jóváhagyja. Amennyiben cégünk ezt nem teszi meg, az "Ügyfél" regisztráció nem jöhet létre.

Az "Ügyfél" regisztráció célzottan a jogi személyek (cégek, vállalkozások) számára készült, webfelületen kötött partneri szerződést jelent, mely az online tesztek rugalmas igénybevételét segíti.

Szolgáltatások, igénybevételük, megrendelés:

A regisztrációval az Ügyfélként vagy Látogatóként regisztrált partnerek hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató számukra hírlevél formában eljuttassa saját szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatóját (hírlevél), valamint azokat az ingyenes képzési anyagokat, melyeket a Szolgáltató biztosít az ügyfelei számára. A hírlevélről a regisztrált partnereinkbármikor leiratkozhatnak.

A hírlevélről való leiratkozás nem szünteti meg a regisztrációt.

A regisztráció törlése a weboldallal kapcsolatos szolgáltatások elérésének lehetőségét is megszünteti.

Önmagában az Ügyfélként vagy Látogatóként való regisztráció díjmentes, s nem jár fizetési kötelezettséggel, a regisztrálás önmagában nem szolgáltatás megrendelés, pusztán az ÁSZF elfogadása, s annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a Megrendelő hozzáférjen, illetve igénybe vehesse a weboldalon biztosított szolgáltatásokat.

A rögzített adatokat a Szolgáltató más cégeknek, természetes személyeknek semmilyen célból nem adja át.

Szolgáltatás megrendelése akkor jön létre, ha valaki a weboldalon keresztül "Belépési kód"-ot igényel (ezt Ügyfélként regisztrált partnerünk tudja ezt megtenni), majd az igényelt Belépési kóddal bárki belép a tesztoldalra, s a teszteket kitölti, illetve az IQ teszt, valamint a Koncentráció teszt esetében ELINDÍTJA a tesztet, vagy teszteket.

A teszt kitöltését (elindítását) követően a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő az info@humanpower.hu e-mail címen, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán teheti meg mindaddig, amíg a Szolgáltató az értékelést nem készítette el.

A megrendelés beérkezése után a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolást küld a Megbízónak a Belépési kód megrendelésével kapcsolatosan, illetve a kiértékelést követően eljuttatja az eredményeket a Megbízónak.

Általános vállalási díjak, határidők:

A határidőkbe a szombat, vasárnap, a munkaszüneti nap, valamint a megrendelés napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Human Power Bt. a szolgáltatást valamilyen külső hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

Amennyiben a szerződött felek nem jelölnek meg eltérő határidőt, a szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a weboldalon megjelölt határidőkkel teljesíti.

A Szolgáltató kizárja azon felelősségét, hogy az online rendszer, illetőleg az internetes kapcsolat meghibásodása miatt a Megrendelő jelen általános szerződési feltételek alapján nem tud rendelni vagy megrendelésének regisztrálása a Szolgáltatótól független hibára visszavezethetően nem volt regisztrálható.

A Megrendelő vállalja, hogy mint regisztrált Ügyfél, a részére átadott kód alapján bárhonnan és bárkitől történő megrendelés esetén a jelen általános szerződésben foglalt kötelezettségeket teljesíti. A regisztrált kódok őrzése és illetéktelen személyeknek át nem adása vevői custodia felelősséget alapoznak meg.

A felek megállapodhatnak, hogy mellékletben rögzítik azon személyek nevét és a névhez kapcsolódó esetleges további biztonsági kódot, amelyek elősegítik annak kiszűrését, hogy illetéktelen személyek az online vásárlásban biztosított kódokkal vissza ne éljenek.

A Human Power Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Fizetési mód és határidő, garancia

A szolgáltatás teljesítésének díját a Megrendelő a szolgáltatás teljesítését (az értékelés eljuttatását) követően 8 napon belül átutalja a Human Power Bt. OTP Banknál vezetett 11742245-20055404 számú bankszámlájára.

A szolgáltató, a weboldalon feltüntett feltételekkel, elégedettségi garanciát vállal bizonyos típusú szolgáltatásaira, azaz, amennyiben a megnevezett szolgáltatással kapcsolatosan a megadott feltétlek szerint kifogással él, a szolgáltató a megbízási díjat visszatéríti.

A Human Power Bt. nem vállal felelősséget:

 • A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, téves regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért
 • A Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért.
 • A forrásanyagok (postai úton küldött tesztek stb.) hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért.

A regisztráció (szerződés) megszűnése

A Megrendelő és a Szolgáltató között a fentiek szerint létrejött regisztráció révén létrejött szerződéses kapcsolat határozatlan időre szól. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

A Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a szolgáltatás teljesítése után azonban a Szolgáltatót a szolgáltatás díja megilleti, kivéve, ha a Szolgáltató nem teljesített a megállapított határidőre, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

Egyéb rendelkezések, kiegészítések

Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail küldés/váltás is.

A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek és vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve mely gazdasági érdeksérelmet okozhat.

A Szolgáltató bármely, a humanpower.hu weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő adatait eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Megrendelő a megadott személyes adatait az Internetes felületen keresztül bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését az info@humanpower.hu elektronikus levélcímen, illetve a Human Power Bt. ügyfélszolgálati telefonszámán felhasználónév, illetve jelszó megadásával kérheti.

Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a felek törekednek a békés úton való rendezésre. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A felek jelen szerződés rendelkezéseit elolvasás és regisztráció megtörténte után magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


Kivonat az ÁSZF-ból

oldal elejére

A kivonat az ÁSZF gyorsabb áttekintését teszi lehetővé, de nem helyettesíti a teljes szerződés elolvasását és elfogadását!

 • a tesztelt személy egy természetes személy, aki tesztlink elérést kap
 • a teszt elindítása az ÁSZF elfogadását jelenti
 • a tesztelt személyt a tesztkitöltéssel kapcsolatosz anyagi kötelezettség nem terheli
 • a tesztelt személy felelős azért, hogy a kapott linkhez csak ő férjen hozzá, s a tesztek kitöltését csak ő végezhesse el.
 • a teszteredményeket a megbízó kapja meg, Ő tud tájékoztatást adni az érintetteknek
 • a tesztelt személy részére, annak kérésére, külön díjazás ellenében tudunk értékelést készíteni (egy-egy hirdetés kapcsán több száz pályázati anyag érkezik be cégünkhöz)
 • az oldalon található anyagok személyes felhasználás céljából használhatók (nem másolhatók, módosíthatók, értékesíthetők stb.)
 • az ÁSZF elfogadása feltétele regisztrációnak és az oldalon található szolgáltatások igénybevételének
 • pillanatnyilag csak Magyarország területén szolgáltatunk
 • a regisztárció (Ügyfél vagy Látogató) önmagában nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel, viszont bármely szolgáltatás csak regisztráció után érhető el
 • díja a fizetés ellenében megrendelhető szolgáltatásoknak van (online tesztek), így pl. a kalkulátorok használata díjmentes, a használat fizetési kötelezettséggel nem jár
 • minden regisztrált ügyfelünk megkapja az ingyenes képzési tanfolyam anyagait, aktualitásokat, szakmai híreket, de természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről - a hírlevélről való leiratkozás nem szünteti meg a regisztrációt, az oldal szolgálatatásait továbbra is el tudja érni, igénybe tudja venni
 • szolgáltatás megrendelés akkor történik, ha a Megrendelő igényelt Belépési kódot az online tesztekhez, s azzal valaki belép az oldalra, s a Személyiség kérdőívek esetében a tesztet kitölti, az IQ teszt és a Koncentráció teszt esetében a tesztet ELINDÍTJA
 • a megrendelésekről e-mailben értesítést küldünk a Megrendelőnek a visszaélések elkerülésére
 • megrendelés csak az ügyfélszolgálat e-mail címén (info@humanpower.hu), vagy telefonon keresztül mondható le akkor, ha a Szolgáltató a szolgáltatást még nem teljesítette
 • a Megrendelő felelőssége, hogy saját regisztrációs jelszavát megfelelően kezeli, s figyel arra, hogy az illetéktelen kézbe ne kerüljön
 • a szolgálatatás teljesítésének határideje az oldalakon megadott határidő - hacsak ettől a felek külön megállapodásben el nem térnek
 • fizetés a megrendelés teljesítését (az értékelés eljuttatását) követően történik - ettől a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek
 • a regisztráció bármikor megszüntethető - de a folyamatban lévő teljesítésekért a Megrendelő jót áll

Vissza az elejére

Human power bt. adatkezelési tájékoztatója

 A Human Power Bt. (székhelye: 2081 Piliscsaba, József Attila u. 2..) (a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban „Adatkezelési Tájékoztató” vagy "Adatvédelmi nyilatkozat") ismerteti, hogy Társaságunk mely jogcím alapján, és milyen célból kezeli az ügyfelek személyes adatait, továbbá ismerteti az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján készült.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A szejmélyes adatok csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra és a jogszabályok által megnengedettek szerint gyűjtjük és használjuk fel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, Társaságunk az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Human Power Személyügyi Tanácsadó, Oktató és Grafológiai Bt.

Székhely: 2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-06-0329603

Adószám: 20271134-1-13

Weblap: www.humanpower.hu

Kapcsolattartó: Börzsönyi Gábor

Telefon: +36 30 2001100

E-mail: gabor@humanpower.hu

Adatfeldolgozás:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunknál adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2081 Piliscsaba, József Attila u. 2. címre vagy elektronikusan az info@humanpower.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Társaságunknál nem történik külföldre adattovábbítás.

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok, honlap használata:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése. Társaságunk munkaerő-közvetítés céljára hozzájárulás alapján kezeli a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Szolgáltatóval létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

A munkaerő-közvetítés célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkát kínálók egymásra találását, amely során a Társaság a Megbízói által megadott ismérvek alapján kutatást végez a munkát keresők adatai között, és csak a Megbízók által meghirdetett pozícióra alkalmas jelöltek személyes adatait továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé a Megbízók részére.

Beleértve:

a)      álláslehetőségek és munka biztosítása

b)      HR szolgáltatások nyújtása

c)      kiegészítő szolgáltatások nyújtása: képzések, karrier-tanácsadás és pályamódosítási szolgáltatások;

d)      alkalmasság megítélése álláspályázóként

e)      szakképzettség megítélése egyes pozíciók kapcsán

f)       adatelemzések lefolytatása, mint például:

(i)                 az álláspályázói és munkatársi bázisunk elemzése

(ii)              az egyéni teljesítmények és képességek értékelése, beleértve a munkával kapcsolatos készségek minősítését is;

(iii)            a készségek terén megmutatkozó hiányosságok azonosítása

(iv)             információk felhasználása az egyének és az elérhető lehetőségek megfelelő összepárosítása érdekében

(v)               az üzletszerzési csatornából származó adatok elemzése (a munkaerő-felvételi gyakorlatokban megmutatkozó tendenciák).

Az adatkezelésre ügyfeleink, partnereink és az álláskeresők, pályázók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Társaságunk az online tesztek eredményeit, a személyes adatok, azaz azonosíthatóság nélkül, statisztikai elemzések készítéséhez, validáláshoz használja.

Társaságunk közvetlen ügyfélszerzés céljából nem kezel adatokat.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása

Pályázati anyaga elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott személyes adatait álláskeresés céljából az adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló ide vonatkozó törvények szerint kezelje.

Ön tudomásul veszi, hogy mivel a pályázati anyagban szereplő személyes adatok felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítés céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulása nélkül kezelheti.

A természetes személyek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, tiltakozás esetén az adatokat töröljük.

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Társaság az Érintett személyes adatait az adatrögzítéstől számított legfeljebb egy (1) évig kezeli, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Társaság a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben meghatározott célból.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése az egy év időtartamon belül mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik.

Kezelt adatok:

A Társaság által kezelt adatok megadása önkéntes. A Társaság által használt egyes adatlapokat mindenki saját felelőssége tudatában, a Szabályzathoz hozzájárulva tölti ki, s juttatja el a Társasághoz, ezáltal a Társaság az így megadásra került személyes adatokat az érintettek beleegyezésével kezeli, kivéve az Info tv-ben meghatározott egyéb adatkezelésre jogosító jogcímeket, mint pl. kötelező adatkezelés, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi cél stb.

A Társaság neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Társaságunk által gyűjtött és kezelt személyes adatok lehetnek különösen, de nem kizárólag: az ügyfél neve, születési ideje, neme, iskolai végzettsége, illetve minden olyan adat, amelyet az ügyfél a tanácsadási folyamathoz kapcsolódóan Társaságunk részére megadott.

A munkaerő-közvetítés keretében kérhető és kezelhető személyes adatok köre:
a. születési név
b. viselt név
c. lakcím
d. születési hely és idő
e. családi állapot
f. gyermekek száma
g. nem
h. állampolgárság
i. e-mail cím
j. telefonszámok
k. fax szám
l. tanulmányokra vonatkozó adatok
m. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
n. számítógépes ismeretekre vonatkozó adatok
o. jelenlegi munkahelyre vonatkozó adatok (jelenlegi jövedelem és annak megoszlása is)
p. eddigi munkakörök
q. új munkahelyre vonatkozó elvárások
r. jövedelmi elvárás
s. egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

A Társaság a személyes adatokat harmadik személynek (szerződéses partnerek) az érintettek hozzájárulása mellett továbbítja (az adatok megadása és a szolgáltatás igénybevétele hozzájárulásnak minősül), más harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintettek ahhoz hozzájárulnak vagy a törvény megengedi és ha az adatkezelés feltételei fennállnak minden egyes személyes adat tekintetében.

A Társaságunknak a Megbízók felé továbbított személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére nincsen lehetősége.

A Megbízók által történő személyes adatok kezelésére, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a Társaság kizár.

A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Társaságunk honlapjának használata

A Társaság által üzemeltetett honlap (a továbbiakban Honlap) a http://www.humannpower.hu/ címen érhető el.

A Honlap használata során adatok gyűjtésére és kezelésére kerülhet sor a látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján, valamint a vonatkozó törvényekben meghatározott egyes jogcímek alapján (kötelező adatkezelés stb.) történik.

A Honlap használata során az alábbi adatok kezelésére kerülhet sor:
a. IP cím
b. hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés
c. operációs rendszer típusa
d. böngésző típusa
e. a Honlapon történő aktivitás.

A Honlap használatához regisztrációra nincsen szükség, így a Honlapot látogatóinak adatai konkrét természetes személlyel nem kapcsolhatók össze.

Az érintett a Honlap használatával a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honlap használatakor kisméretű, az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlok (cookie) kerülhessenek a számítógépére adatfeljegyzés és hozzáférés, IP cím azonosítása, további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Honlap üzemeltetőjéhez kerülő adatok nem kerülnek az érintett azonosító adataihoz kapcsolásra, s az ún. session cookie-k pedig a Honlap látogatásának végén automatikusan törlődnek. Az érintett az internet hozzáféréséhez használt böngészőben beállíthatja, hogy értesítést kapjon, ha a Honlap üzemeltetője cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, s a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatbiztonság

A Társaság köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a vonatkozó törvények és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Társaság, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek vonatkozó törvények és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaság és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a)      a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását

b)      az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását

c)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják

d)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe

e)      a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Adatvédelmi incidens:

a)      Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

b)      Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

c)      Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

d)      Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

a)      Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

b)      A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

A jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat (beleértve annak bármely kiegészítését is) rendszeres időközönként javíthatjuk, módosíthatjuk és frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban és a jogszabályi követelményekben bekövetkezett változásokat.

 Vissza az elejére

 

Regisztráció ("látogató" vagy "ügyfél")
Online teszteket csak "Ügyfélként" regisztrált parnereink igényelhetnek.

(A regisztrációval kapcsolatos részletes információkat itt tudja elolvasni.)


 

 

Regisztrációról röviden    (oldal elejére)

A honlapunkon kétféle módon lehet regisztrálni.- lehet "Látogató"-ként és gyfél"-ként.

A regisztrációhoz meg kell adnia nevét és e-mail címét, ami után - az e-mail címével való visszaélés elkerülése érdekében - azonnal kap tőlünk egy aktivációs e-mailt, ahol a kapott linkre kattintva kell jóváhagyni és aktiválni a regisztrációját.

Csak ezt követően tud adatokat módosítani, illetve Ügyfélként regisztrálni.

A Látogatói regisztráció

 • révén tudja elérni a weboldal díjmentes szolgáltatási (kalkulátorok), a fórumot, illetve az e-mail képzéseketl.
 • díj és kötelezettség mentes státusz.
 • bármikor megszüntethető

Az Ügyfél regisztráció

 • teszi lehetővé az Interneten (számítógépen) keresztül kitölthető online tesztek közvetlen és kedvezményes elérését
 • a hatályos jogszabályok szerinti szerződéses viszonyt jelent regisztrált személy (természetes vagy jogi személy) és cégünk között
 • természetesen önmagában nem jár semmilyen kötelezettséggel.
 • két lépésben hozható létre
  • a visszaélések elkerülése érdekében először regisztrálnia kell "Látogató"-ként
  • az aktiválás után tudja megadni az "Ügyfél" adatait.
 • nem automatikus, hanem a megfelelő ellenőrzést követően a regisztrációt cégünk aktiválja, maximum 1 munkanapon belül.
 • a folyamatban lévő megbízásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítését követően - bármikor megszüntethető.

vissza a regisztrációhoz